Загально про навчальну дисципліну

опубліковано 18 лют. 2012 р., 02:30 Сергій Гуменюк   [ оновлено 18 лют. 2012 р., 02:31 ]
При засвоєні матеріалу студентами взято курс на набуття знань та розвиток вмінь з виконання робіт по технічному обслуговуванню, діагностуванню та ремонту електричних та електронних систем сучасних автомобілів і тракторів. Програма передбачає вивчення основних положень з організації та методів проведення робіт технічного обслуговування, діагностування та ремонту, набуття практичних навичок по виявленню та усуненню пошкоджень електромеханічних, електронних та мікропроцесорних приладів систем електроустаткування автомобільної та сільськогосподарської техніки.
На лабораторному практикумі передбачається набуття практичних навичок з виконання основних операцій по технічному обслуговуванню, діагностуванню та ремонту електричних та електронних систем сучасних автомобілів і тракторів.
Лабораторні роботи проводяться після теоретичного вивчення відповідних тем курсу. Перед проведенням лабораторних робіт студенти повинні ознайомитись з будовою, технічними характеристиками, роботою та правилами користування електровимірювальних приладів, технологічного обладнання, а також з правилами техніки безпеки.
У процесі виконання лабораторних робіт студенти закріплюють та удосконалюють одержані знання і набути вміння та практичні навички по визначенню технічного стану і регулюванню приладів та апаратів електрообладнання автомобілів, вчаться користуватися технічною документацією.
Курс дисципліни "Технічне обслуговування, діагностування та ремонт електроустаткування автомобілів та тракторів" базується на знаннях студентів, отриманих під час вивчення дисциплін «Будова та експлуатація автомобілів і тракторів», «Електроустаткування автомобілів і тракторів», «Електронні та мікропроцесорні системи автомобілів і тракторів», «Метрологія та вимірювальна техніка» та інших.
В самостійній роботі студентів більше уваги приділяється розробці та вдосконаленню технологічних процесів по технічному обслуговуванню, діагностуванню технічного стану та усуненню несправностей приладів електромеханічних систем автотранспортної та сільськогосподарської техніки.
Доведення програмного матеріалу проводиться з урахуванням останніх досягнень науки і техніки у доступній для студентів коледжів формі з використанням технічних засобів навчання, різноманітних навчальних приладів у вигляді плакатів, схем, діючих макетів, стендів, деталей вузлів, окремих приладів і апаратів автотракторної техніки.
В кінці вивчення курсу для визначення рівня теоретичних знань студентів передбачається виконання обов’язкової контрольної роботи та здача екзамену.
В результаті вивчення дисципліни "Технічне обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів та тракторів" студенти повинні знати:
-         основні тенденції і перспективи розвитку автотранспортного електрообладнання;
-         основи процесів, що відбуваються в приладах, апаратах, ланцюгах систем електрообладнання, будову, принцип дії і роботу найбільш поширених приладів, апаратів і систем, причини виникнення і ознаки прояву неполадок;
-    сучасні методи виявлення технічного стану, будову та правила використання обладнання, пристроїв та інструментів для технічного обслуговування електрообладнання автомобілів;
-       ДСТ та технічні умови на прилади, апарати і системи електрообладнання автомобілів.
Крім того, студенти повинні вміти:
-         визначати та усувати неполадки в системах та приладах електрообладнання;
-         користуватись електровимірювальною  апаратурою та технологічними приладами;
-         користуватися ДСТ, ОСТ та самостійно вивчати нові конструкції приладів та апаратів електрообладнання автомобілів;
-         організовувати та контролювати технологічний процес технічного обслуговування електрообладнання та оформляти технічну документацію.

Comments